Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte van de voorwaarden.

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.
2. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

Garantie

3. De termijn neemt een aanvang op de datum van de levering van het product. De waarborg is slechts geldig voorzover de klant het product in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt. De waarborg zal enkel worden toegestaan op voorlegging van de factuur, het kasticket of het door onze firma ingevulde certificaat ad hoc.
4. De waarborg heeft geen betrekking op o.m. alle mogelijke schade veroorzaakt na de verkoop; schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het product bevindt; schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, niet-naleving van de instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht; herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, contactdozen, antennes, enz.); vervanging van toebehoren die regelmatig moeten vernieuwd worden (batterijen, papier, inkt, enz.) en levering van reinigingsproducten.
5. De waarborg is niet van toepassing indien de klant het product zelf wijzigt, onbehoorlijk gebruikt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door onze firma werden aangeduid. De waarborg is eveneens niet van toepassing indien de klant fabricagenummers en/of de merktekens van het product wegneemt of vervalst.
6. Tenzij anders overeengekomen, heeft de waarborg uitsluitend betrekking op wisselstukken. Onderhoud en herstellingen zullen op vraag van de koper uitgevoerd worden door onze firma of een hiertoe door hem aangestelde maatschappij. De koper kan eveneens een onderhoudscontract afsluiten met onze firma. Onze firma behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen uit dit contract geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen die dan gesubrogeerd worden in de rechten en plichten van onze firma.

Leveringen en termijnen

7. Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de levering tijdelijk of definitief te stoppen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
8. De tijdelijke opschorting van de levering door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschorting termijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de levering uit te voeren. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
9. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

Aansprakelijkheid voor schade

10. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op onze goederen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden
11. Er uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

Beëindiging

12. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de levering, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale som zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
13. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

Aanvaarding van de goederen

14. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
15. In geen enkel geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door onze firma geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen.
16. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
17. Speelt de eerder aangehaald wet wel dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
18. De ingebruikname van de goederen wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.
19. de afmetingen, gewichten, kleuren en andere bijzonderheden voorkomend in de folders, schetsen, … kunnen slechts beschouwd worden als aanwijzingen.

Klachten

20. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na uitvoering der werken. Na deze termijn wordt de levering geacht definitief aanvaard te zijn. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturen boek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

21 Alle goederen, materialen en benodigdheden blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt even zeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Betalingsmodaliteiten

22. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren levering te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken.
23. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.
24. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
25. Het aanbetalen van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het rekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

26. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien wij zelf laattijdig zijn in de uitvoering van onze verbintenissen uit de overeenkomst is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.
27. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie OVAR vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij Ovar vzw, Pater Damiaanstraat 26, 8000 Brugge. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.